Bezwaarschrift Pride

Het Comité Westelijke Grachtengordel e.o. bestaande uit bewoners van de Buurten 6 en 7 van het Wijkcentrum d’ Oude Stadt maakt bezwaar tegen het gebrek aan publiciteit van de aanvraag van de vergunning voor het houden van Pride 2018, daar de berichtgeving hierover niet is bekend gemaakt via e-mail service: ’berichten over uw buurt’ zoals gebruikelijk. Hiermee heeft u bewoners informatie onthouden en hen afgehouden te reageren met een zienswijze.

Het comité maakt bezwaar tegen de vergunning zonder dat wij een zienswijze met bedenkingen hebben kunnen indienen voor het houden van feesten op de Westermarkt, Spuistraat 109 (Prik) en de Dam, en Beursplein, allen zijnde locaties die vallen binnen het werkgebied van het comité. Afgezien van dit procedurele bezwaar met betrekking tot de bekendmaking, berust ons bezwaar op de volgende inhoudelijke gronden. De huidige aanvraag is op punten in strijd met de evenementennota 2018. Bovendien is de aanvraag in strijd met de Nota Stad in Balans, 2015. De schattingen aan het verwachte aantal bezoekers zijn aan de lage kant. Dit is op te maken uit de evaluatie van Pride 2017.

Wat betreft de geluidsniveaus zijn in de vergunningaanvraag dezelfde geluidsniveaus aangevraagd als vergund in 2017. Deze geluidniveaus zijn dusdanig hoog dat een normaal leven in huis voor de omwonenden onmogelijk is. De vergunde niveaus 2017, 85 dB(C) op de gevels van woningen en 95 dB (C), geven onduldbare overlast voor de bewoners. Langdurige blootstelling aan deze geluidniveaus van ca 7 uur per dag zal gehoorschade opleveren.

De concentratie van feesten op de Dam gedurende 3 dagen en Spuistraat, Beursplein en Westermarkt gedurende 2 dagen betekent dat vele bewoners de geluidsoverlast van verschillende kanten tegelijk ondervinden. Daarbij is de Spuistraat volgens de evenementennota 2018 geen officiële evenementen locatie en is het Beursplein als extra locatie er bij gekomen.

Belangen afweging Gezien de discussie over geluidsterkte zien wij hierin een gebrek aan respect voor de bewoners. De vraag dringt zich wederom op waarom de festiviteiten van de Dam niet in Z.O. of West worden gehouden ten behoeve van de spreiding van bezoekers, overlast en veiligheid, als mede om andere bevolkingsgroepen te betrekken in het vrijheidsideaal dat met deze festiviteiten wordt gevierd.

De overlast van dit evenement wordt door de omwonenden als een grote druk ervaren vanwege de geluidsoverlast, de vervuiling en gedrag van de deelnemers en bezoekers. Ondanks de vele maatregelen die worden getroffen, is hier geen verandering in gekomen.

De inzet van de reinigingsdienst was verleden jaar groot, maar ondanks de vele plaskruizen en de toiletten die ter beschikking worden gesteld door de organisatie ondervonden de omwonenden overlast van vervuiling met menselijke uitwerpselen en braaksel in hun portieken, op straat en langs de gracht. Daarom brengen wij nogmaals naar voren dat de toiletcabines GRATIS ter beschikking dienen te worden gesteld, wegens gelijke berechtiging. Immers de heren kunnen wel gratis terecht bij de plaskruizen. Bovendien, zou de politie de opdracht dienen te krijgen om lik op stuk te beboeten.

Westermarkt Westermarkt ligt in een woonbuurt met monumentale panden zonder dubbel glas en veelal eensteens muren. Bij de aangevraagde geluidswaarden worden de grenzen van duldbare overlast binnenshuis overschreden (spraakverstaanbaarheid), net als vorige jaren. Bij een geluidsterkte van 70 dB (A) en 85 dB(C) ontvangt de bewoner reeds 50-55 dB (A) in huis, waar nog net een gesprek mogelijk is en naar de televisie en radio geluisterd kan worden. De twee dagen feest gedurende 6 uur en 8 uur muziek op de Westermarkt wordt door bewoners als ondraaglijk en onduldbaar qua overlast ervaren. Wij verzoeken u dringend de eindtijd op 23.00 uur te stellen en een afkoeluur in te stellen, zodat het om 23.30 uur stil wordt in de omgeving. Daar het feest op de Dam ook aan bewoners van de Westermarkt en omgeving overlast geeft, is ongelijke beëindiging van de evenementen Dam en Westermarkt voor de matiging van de overlast aanbevelenswaardig.

Omwonenden zijn bezorgd over waarborging van de veiligheid in het monumentale centrum van Amsterdam bij grote aantallen bezoekers geconcentreerd op de Dam en de Westermarkt, die zo dicht op elkaar liggen en daar tussenin Spuistraat 109 en Beursplein.

Omwonenden vrezen de aantrekkende werking van pleziervaartuigen met muziek en adviseren daarom dringend de vaarrichting in Prinsengracht en Leliegracht eenrichting te maken en te houden; te voorkomen, dat er na de parade een spontane parade vaart die uitwaaiert naar de andere grachten Ten slotte: evenementen midden in de zomer trekken evenementvolgers aan die in hun auto slapen en de openbare ruimte als toilet gebruiken. De bewoners verzoeken dringend deze overtredingen te beboeten, om effect te hebben.

Aantal toegestane evenementen dagen voor de Westermarkt. Tevens maken wij bezwaar tegen de overschrijding van het vastgestelde aantal van vijf evenementen op de Westermarkt, te weten:

  1. Koningsnacht
  2. Koningsdag,
  3. Bevrijdingsfeest,
  4. Manifestatie + Pride Walk vanaf 12 uur,
  5. Pride op donderdag 3 augustus 18.00 tot 00.00 uur,
  6. Pride op 4 augustus 16.00 tot 00.00 uur en
  7. de Parade op 4 augustus ca. 12.00 tot 18.00 uur.

Voor 2018 zijn dit totaal zeven evenementen. In 2016 waren het nog vijf evenementen; in 2017 waren het er zes.

Elk jaar komt er een evenement bij. Dit is in strijd met de Evenementennota 2018.

Dam Er wordt gesteld dat hier geen bewoners zijn. Bewoners van het Blauerf en de andere stegen van de Nieuwendijk ondervinden wel degelijk overlast van de muziek. Daarom verzoeken wij dringend de muzieksterkte zodanig te beperken, dat in de kleine panden 50 dB (A) niet wordt overschreden en nog een gesprek mogelijk zal blijven. Wij vrezen dat het aantal bezoekers te laag is ingeschat en dat er voor de handhaving van het gedrag van de bezoekers vanwege de nauwe toegang tot de Dam extra inzet nodig is. Ook verzoeken wij dringend de toiletcabines GRATIS ter beschikking te stellen vanwege de gelijkberechtiging van alle deelnemers.

Spuistraat 109, Café Prik In 2016 is aan Spuistraat 109 een vergunning verleend vanwege de EuroPride. Dit bijzondere aspect geldt niet voor 2018. Wij begrijpen niet waarom in zo’n nauwe straat liggend tussen twee pleinen, waar al evenementen gehouden worden nog een vergunning verleend zou moeten worden. Nu ook op de Dam festiviteiten zijn is dit een volledige overlap en vrezen wij dat de beheersing van de veiligheid onnodig onder druk komt te staan.

Café Prik ligt in een nauwe woonstraat met kleine ondiepe panden, waar van dubbelglas en daarmee een goede geluidsisolatie geen sprake is. De weerkaatsing van het geluid verdubbelt door de aaneengesloten gevelwanden. Zelfs een lager geluidsniveau dan vorig jaar zal de geluidsoverlast onduldbaar houden. De urine luchten in de stegen van de Spuistraat zijn zonder feest na een weekend niet te harden. Wij verzoeken u dringend de geluidsnorm van de vergunning op deze locatie bij te stellen.

Beursplein Nu het Beurplein klaar is, is dit plein ook bij Pride betrokken. Ook hier zijn bewoners die aan voor- en achterzijde van hun woning geluidsoverlast zullen ondervinden. Wij vrezen de enorme concentratie van feestgangers op de Dam, Beurplein en Spuistraat.

Wij behouden ons het recht voor op een later tijdstip voornoemde argumenten aan te vullen.

Met vriendelijke groet, namens bewoners van de Westelijke Grachtengordel e.o.,
voor het Comité Westelijke Grachtengordel

H.E. van Nierop (voorzitter)