Herplant gekapte bomen centrum zorgwekkend

Herplant gekapte bomen centrum zorgwekkend

Voor elke boom die wordt gekapt heeft de gemeente de plicht een nieuwe boom te planten. Zo mogelijk op dezelfde locatie en binnen de termijn van maximaal twee seizoenen. Wat komt er eigenlijk terecht van de herplant van gekapte bomen in de binnenstad?

Bewoners valt op dat boomspiegels van gekapte bomen leeg blijven staan. Als er plicht tot herplant is dan mag je verwachten dat er na jaren weer een boom(pje) zal verschijnen. Zonder herplant neemt het aantal bomen in de binnenstad allengs af, terwijl bomen belangrijk zijn voor de leefbaarheid in de stad!

Omdat bomen een essentiële rol voor de kwaliteit van het leefmilieu in de stad spelen, is het van het grootste belang dat bomen worden herplant binnen de wettelijke termijn van twee seizoenen. Om na te gaan in hoeverre de gemeente haar plicht tot herplant nakomt, hebben we in november 2022 het aantal lege boomspiegels en stobben tussen de Brouwersgracht en de Raadhuisstraat in kaart gebracht. Wij troffen maar liefst 129 lege boomspiegels of afgezaagde boomstobben aan!

Onze conclusie is dat de gemeente ver achterloopt met herplant van bomen op oude standplaatsen en dat er veel volwassen bomen verdwijnen. Ondanks onze strijd voor elke boom die bedreigd wordt, zien we de houtopstand verder verslechteren.

Volgens opgave gemeente zijn slechts twee bomen herplant in ditzelfde gebied. De onlangs op de Nieuwezijds Voorburgwal geplante boompjes zijn nog niet bijgewerkt op de kaart.

Als wij het aantal lege boomspiegels met de bomenkaart Amsterdam bekijken, valt op dat het aantal lege boomspiegels, veel hoger is dan het aantal gekapte bomen dat de gemeente opgeeft, omdat kap vanwege herprofilering en kadewandvernieuwing niet is opgenomen. Het is een zorgwekkende aanblik zoveel volwassen bomen te zien, die verdwenen zijn uit dit stukje grachtengorde!

Herplant van nieuwe bomen betreft zeer jonge bomen met geringe omvang. Het duurt dan ook zeker decennia, voordat de kronen substantieel gaan bijdragen aan verkoeling in de stad en afvang van fijnstof. Juist daarom is het behoud van volwassen bomen in het centrum zo belangrijk. Kap zou dus tot het uiterste beperkt moeten worden.

Wij spreken onze zorg uit over het tempo van herplant in de westelijke grachtengordel. De Gemeente rapporteert zelf dat er in de hele stad meer bomen zijn geplant dan verwijderd zijn vanwege de veiligheid. Onze bevindingen hebben wij kenbaar gemaakt in een raadsadres.

Bijlagen:

Kap versus Aanplant