Inspraak Geluidsnormen

Comité Westelijke Grachtengordel e.o.

Inspraak op 11 januari 2018 bij de vergadering van de Commissie AZ, inzake agendapunt 15 – Geluidsbeleid Evenementen en Locatieprofielen.

Geachte raadsleden, Wij onderschrijven de woorden van Wij Amsterdam. Als ervaringsdeskundigen hebben wij bewoners het geluidsvolume van de evenementen op de Westermarkt alleen maar zien (horen) toenemen. Instelling van de norm dB (C) in 2017 i.p.v. dB (A) bij verhoging aantal decibels gaf niet de beoogde vermindering van overlast, wel meer overlast.

 • Geluid De gestelde 75 en 85 dB (C ) als gevelnorm bij evenementen kan al gehoorschade opleveren (zie: Gehoorschade Jongeren GGD 2013). Toename van 3 dB is al een verdubbeling van de geluidsterkte. Het toegestane gevelnorm van 95 dB (C) is o.i. onacceptabel voor de omwonenden rondom de Westermarkt. Hoewel wij het maatschappelijk belang van Koningsdag en Pride Amsterdam onderschrijven, ontgaat ons het maatschappelijk belang van zo’n verhoogd geluidsvolume vanuit het oogpunt van volksgezondheid o.a. gehoorschade en stress, enz. Er is geen enkel argument aangedragen om boven de norm uit te gaan. Vraag: Wat is het belang van de gemeente om gehoorschade te riskeren? In het Geluidsplan V2 Westermarkt (Westerveld Advies dd 15 juni 2017) geven de gemaakte berekeningen van geluidsbelasting bij diverse panden aan, dat slechts 16 woningen aangemerkt worden, waar de geluidsbelasting “naar verwachting hoogstens 95 dB C geproduceerd” zou worden. Er werd aan toegevoegd dat “hiermee kan aan de maximale onthefbare waarde voor events tijdens Koningsdag en Pride Amsterdam van de 95 dB C voldaan worden.” In een cirkel van ca. 65 meter van het podium staan ruim 100 panden van gemiddeld 4 verdiepingen cq appartementen, die blootgesteld worden aan een hoog geluidsvolume.
 • Vraag: Waar staat maximale onthefbare waarde beschreven? Is dit wel wettelijk? Voor maximaal hoeveel panden of personen?
 • Vraag: Waar is de bijgestelde beleidsnota naar aanleiding van de ontvangen 315 zienswijzen?
 • Vraag: Waar ligt de beleidsregel tot compensatie?
 • Pride Gesteld wordt dat er slechts 2 dagen Pride zijn met de duur van resp. 6 en 8 uur. Dit is misleidend. Vergeten wordt het aparte evenement van de botenparade met zeer hoge geluidswaarden, dat langs de Westermarkt vaart en ca. 6 uur duurt, in wezen een extra evenementen dag is. Het aantal uren van Pride wordt zo verhoogd met 6 uur botenparade bovenop de 6 en 8 uur, totaal 28 uur. Conclusie: op de Westermarkt worden drie dagen met volumes tot 95 dB C toegestaan, i.p.v. twee (Koningsdag niet meegerekend).
 • Vraag: Waarom is er geen geluidsrapport van de Botenparade gemaakt? Het aantal uren van de parade dient o.i. verdisconteerd te worden in het aantal toegestane uren van Pride op de Westermarkt.
 • Koningsdag Wat betreft Koningsdag vragen wij u het plein in z’n geheel terug te geven aan de bewoners voor de vrijmarkt, met andere woorden geen vergunningen te verlenen voor een podium met versterkte muziek. Het zou bij wijze van proef kunnen worden ingesteld. Dit draagt ook bij aan de veiligheid. Laat ons weer langs de kraampje lopen en een praatje kunnen maken, zonder weggeblazen te worden door keiharde muziek. Grote feesten houden aan de rand van de stad blijkt succesvol te zijn om spreiding van bezoekers aan Amsterdam te bewerkstelligen. Wij achten het onjuist dat voor bewoners driemaal per jaar hun woningen onbewoonbaar worden gemaakt door uren lang aanhoudende geluidsoverlast, waardoor zelfs een gesprek binnenshuis, telefoneren en televisie kijken onmogelijk is. Hiervan is zeker 10 % van de bewoners aan huis gebonden wegens gezondheid, leeftijd en werk of om het pand of woonboot te beschermen voor schade door baldadigheid. De compensatie regeling is dicht getimmerd met voorwaarden i.p.v. individueel. NB Wanneer ca. 6000 mensen schade door overlast a € 150,00 claimen, zou de gemeente € 900.000 dienen uit te keren.
 • Bevrijdingsdag De vergunning wordt elk jaar aangevraagd en vergund. Met de organisatie wordt door bewoners rechtstreeks overleg gevoerd. Het geluid blijft te hard.
 • Kortom, wij verzoeken u dringend:
  1. in heroverweging te nemen of de hogere geluidsnormen van 95 dB C wel toelaatbaar zijn voor de volksgezondheid en in het publiek belang
  2. een beschrijving van maximaal onthefbare waarden te publiceren; is het wettelijk te verantwoorden?
  3. openbaarmaking bijgestelde beleidsnota n.a.v. 315 zienswijzen 2017; de nota van beantwoording geeft geen eindconclusie of aanpassing
  4. een geluidsrapport botenparade ter hoogte van de Prinsengracht te laten maken en de uren te disconteren in het max. aantal uren van Pride op de Westermarkt
  5. op Koningsdag de Westermarkt aan te wijzen voor vrijmarkt van bewoners zonder podium met versterkte muziek uit het oogpunt van gezelligheid en veiligheid.
  6. compensatiebeleid op te stellen tussen gemeente en gelaedeerde (zonder voorwaarden), t.w. inzake gehoorschade, gebrek aan woongenot en andere schade. Namens omwonenden van de Westermarkt, Eveline van Nierop
Namens omwonenden van de Westermarkt,

Eveline van Nierop

EMAIL : vannie