Zienswijze/Bezwaar Vergunningaanvraag Koningsnacht en Koningsdag

Geachte leden Dagelijks Bestuur,

Namens omwonenden van de Westermarkt reageren wij binnen de termijn van 14 dagen op de aanvraag van de Stichting Homomonument, bekendmaking dd 4 januari 2019, voor een vergunning van een evenement op Koningsnacht en Koningsdag op de Westermarkt. Daar de volledige aanvraag voor de Westermarkt nog niet ontvangen is, verzoeken wij u onze reacties als vooruitlopend op de volledige zienswijze te beschouwen.

Namens de omwonenden van de Westermarkt maken wij bezwaar tegen de evenementen.

  1. vanwege de onduldbare geluidoverlast voor de omwonenden en
  2. vanwege de aantrekkende werking van bezoekers (2000) voor dit evenement in de nauwe binnenstad.
    • Dit evenement heeft onbedoeld ook een ‘landelijke’ aantrekkingskracht (2000) i.t.t. de Uitgangspunten Koningsdag 2019.
    • Koningsnacht zou ‘kleinschalig’ voor Amsterdammers bedoeld zijn, zie pag. 2 van de Uitgangspunten Koningsdag 2019.

Evenementennota 2018 Overschrijding maximum van toegestane evenementendagen op de Westermarkt met geluidsnorm 95 dB (C). Wij verwijzen naar de uitspraak van de bezwaarschriftencommissie dd 9 augustus 2018, zeggende dat er een keuze gemaakt moet worden tussen Koningsdag/nacht en Bevrijdingsdag wegens het overschrijden van het toegestane aantal evenementen c.q. evenementendagen met hoge geluidsnormen. Geluidsoverlast Het toegestane geluidsnorm van 95 dB (C) op gevelwand doet bewoners en publiek de gezondheid beschadigen bij langere blootstelling. De geluidsnorm is ook te hard voor oude panden om enige bescherming te bieden. Hiermee zal de spraakverstaanbaarheid binnenshuis belemmerd worden en zelfs onmogelijk gemaakt worden. In de Expertmeeting van 9 januari 2018 is door experts duidelijk gemaakt dat 85 dB (C) al na 30 minuten gehoorschade zal opleveren en dat 80 dB (C) op de gevelwand een aanvaardbare norm zou zijn. In de Koningsnacht zou het produceren van geluid om 24.00 uur dienen te stoppen. Er geldt o.i. geen regime voor Horeca voor de Westermarkt. Noch Pride, noch de Westermarkt hebben een horeca bestemming. De Westermarkt ligt in een woonbuurt. Er zijn bewoners die de volgende dag werken bijv in de zorg, dienstverlening, enz. Ten overvloede verwijzen wij naar het kleinschalige karakter genoemd in de Uitgangspunten Koningsdag 2019. Veiligheid Over de toenemende drukte maken wij ons grote zorgen. Dit evenement op Koningsnacht 26 april 2019 met de aanvraag van 20.00 tot 01.00 uur en Koningsdag op27 april 2019 verwacht 500-2.000 bezoekers volgens de aanvraag, buiten de bezoekers aan de vrijmarkt op en rond de Westermarkt. De toegangswegen naar de Westermarkt zijn vrijwel geblokkeerd door de vrijmarkt op de Rozengracht, de kleine straatjes in de Jordaan zijn elk jaar voller en de grachten worden zeer druk bevaren. Er is die dag geen openbaar vervoer. In deze tijd van risico’s bij grote drukte door baldadigheid, gevecht wegens overdadig drank- en drugsgebruik en/of paniek hierdoor zou voorzichtigheid geboden dienen te zijn. Vervuiling openbare ruimte De gemeente zou het als zijn verantwoordelijkheid moeten zien, dat bij volksfeesten in de binnenstad gratis toiletvoorziening voor handen is. Wij vragen voor een al of niet vergund evenement op de Westermarkt gratis toiletvoorziening voor vrouwen, daar de plaskruizen al gratis zijn. Onderscheid in sekse strookt niet met het gelijkheidsprincipe.

Westermarkt Podium vrij voor Koningsnacht en Koningsdag Gezien de overlast en de drukte willen wij u voorstellen om bij wijze van proef de gehele Westermarkt podium-vrij te maken en te bestemmen voor de bewoners voor de vrijmarkt en muziek zonder versterking. Het zou geweldig zijn als bewoners weer zelf op hun instrumenten muziek kunnen maken, weer langs de stalletjes te kunnen lopen en praatjes kunnen maken zonder weggeblazen te worden door keiharde muziek. De inkomstenderving zal o.i. voor de gemeente een verwaarloosbare factor zijn. Kortom, wij verzoeken u de Westermarkt podium-vrij te houden ter voorkoming van geluidoverlast, ter bevordering van de veiligheid en ten behoeve van de gezelligheid Duidelijkheid over de invulling van het aantal evenementendagen op de Westermarkt Indien Koningsdag vergund wordt dan mag geen Bevrijdingsdag vergund worden Bij verlening van de vergunning verlaging van de geluidsterkte naar geluidsterkte 85 dB (C) op de gevelwand en van maximaal 95 dB (C) Bij verlening vergunning Koningsnacht de eindtijd weer vast te stellen op 24.00 uur Bij al of niet verleende vergunning zal de gemeente voor gratis toiletvoorziening en plaskruizen dienen te zorgen cq te eisen voor vrouwen, daar de plaskuizen gratis zijn.

Wij behouden ons het recht voor op een later tijdstip met aanvullende argumenten te komen. Met vriendelijke groeten namens omwonenden Westermarkt H.E. van Nierop voorzitter Comité Westelijke Grachtengordel.e.o.

EMAIL : vannierop.eveli