Bezwaarschrift Bevrijdingsfestival

Bezwaarschrift tegen vergunning Bevrijdingsfestival op het Homomonument op zaterdag 5 mei 2018 nabij Westermarkt 2.

Geachte burgemeester,

Namens omwonenden tekent het Comité Westelijke Grachtengordel e.o. bezwaar aan tegen de vergunning verleend op 26 april 2018 (ontvangen op 3 mei 2018) voor het houden van het Bevrijdingsfestival door Stichting Homomonument op 5 mei 2018 van 15.00 tot 23.00 uur met versterkte muziek.

De Westermarkt en omgeving is een woonbuurt. Wij maken bezwaar tegen de hoeveelheid bezoekers en de duur van het evenement met acht uur muziek. Bovendien valt dit kort na het festival op Koningsdag ook op de Westermarkt door dezelfde stichting. Wij vragen ons af, waarom dat niet in een keer op Koningsdag gevierd kan worden.

Hoewel omwonenden nadrukkelijk te kennen gegeven hebben dat dit feest boventallig is bij de 5 toegestane evenementendagen op de locatie Westermarkt en hoewel de Evenementennota aangeeft dat op deze locatie voor dit evenement de gewone normen van geluidsterkte van toepassing zijn, te weten 85 dB (C), is tot onze verbazing toch de geluidsterkte van 95 dB(C) vergund.

De geluidsnorm in de verstrekte vergunning van 95 dB (C) is in strijd met de evenementennota, waar nu juist de uitzonderlijke geluidssterkte van 95 dB(C) alleen geldt voor Koningsdag en Pride Amsterdam, en is dus niet van toepassing op het Bevrijdingsfestival of andere festiviteiten.

Ter rechtvaardiging voor deze uitzondering op de ter plekke toegestane geluidssterkte schrijft u: “De aanvraag is voorgelegd aan de adviesdiensten (politie, brandweer, gebiedsbeheer en de omgevingsdienst Noordzeekanaalgebieden (hierna: Omgevingsdienst). De omgevingsdienst heeft aangegeven, dat gezien de locatie en het karakter van het evenement de geluidsnorm van 85 dB (C) zal worden overschreden”.

Dit werpt de vragen op: Of het karakter van het evenement onbekend was ten tijde van het opstellen van de beleidsnota? Of dat dit betekent dat u toch niet kunt handhaven en daarom maar een hogere geluidsnorm toestaat? Kortom: waarom lapt u uw eigen regels aan uw laars?

U voegt er nog aan toe: “Aangezien de Stichting Homomonument al 30 jaar op 5 mei de viering van de vrijheid rondom het homomonument op de Westermarkt organiseert, heeft het bestuur besloten om dit jaar als een overgangsjaar te beschouwen en het Bevrijdingsfestival op 5 mei 2018 een evenementenvergunning te verlenen en wel onder de volgende voorwaarden: dat van 15.00 uur tot 18.00 uur en van 18.00 toto 23.00 uur maximaal 95 dB(C). Ook zal de aanvrager volgend jaar een keuze moeten maken tussen Koningsdag of Bevrijdingsfestival, zodat het woon- en leefmilieu niet zwaarder wordt belast dan in het beleid is vastgelegd.

Wat verstaat u onder een overgangsjaar? Waarom zou een overgangsjaar – in welke betekenis dan ook – aanleiding zijn om een uitzondering te maken op de gestelde regels van de Evenementennota 2018, waar deze omgevingsdienst toch voor lagere geluidsnormen heeft geadviseerd en waar u als burgemeester dit advies heeft overgenomen?

Ons inziens is de geloofwaardigheid van de Evenementennota 2018 in het geding, waarvan de samenstelling toch 2 ½ jaar heeft geduurd: deze vergunningverlening bewijst dat de mening van de bewoners er niet toe doet.

Overigens, is het feestje voor 30-jarig bestaan van het Homomonument reeds in september 2017 gevierd op de Westermarkt. Dit was toen ook al een uitbreiding op het aantal toegestane evenementendagen. Wij betwijfelen of het bevrijdingsfeest van de stichting Gala wel 30 jaar op de Westermarkt gehouden is. De eerste klacht door Buurt Zeven over de snoeiharde muziek en andere uitwassen dateert van 5 mei 2003. Wij betwijfelen derhalve of u juist bent geïnformeerd.

Kortom: -Bewoners moeten erop kunnen vertrouwen dat de regels van het evenementenbeleid 2018, waarvan de inkt nog nat is, strikt worden gevolgd. -Namens de omwonenden van de Westermarkt maken we ernstig bezwaar tegen het oprekken van de regels en normen van het evenementenbeleid 2018, waardoor dit evenementenbeleid geen rechtszekerheid blijkt te geven aan de bewoners en naar willekeur gewijzigd kan worden. -Namens de omwonenden van de Westermarkt maken wij bezwaar tegen het verlenen van een vergunning, waarvan u de gestelde normen niet kunt handhaven; in het geval de gemeente niet in staat is zijn eigen regels te handhaven, zou u geen vergunning moeten verlenen.

Wij behouden ons het recht voor op een later moment met aanvullende argumenten te komen.

Met vriendelijke groet, namens het Comité Westelijke Grachtengordel e.o.

H.E. van Nierop
J. van der Pas
C. Roos
C. Maris

EMAIL : vannierop.eveline@gmail.com